Preventive Maintenance

Preventive Maintenance (PM) หมายถึง การบำรุงรักษาที่ทำกันประจำ และการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเมื่อครบอายุที่ได้กำหนดไว้ เพื่อป้องกัน และลดสภาพการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร หลีกเลี่ยงการเกิดการขัดข้องอย่างทันที จะทำให้งานไม่เสร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

ก่อนทำ Preventive Maintenance

หลังทำ Preventive Maintenance