Service PROSPER KHON CO., LTD
 
Preventive Maintenance Course
 
Preventive Maintenance (PM) หมายถึง การบำรุงรักษาที่ทำกันประจำ และการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเมื่อครบอายุที่ได้กำหนดไว้ เพื่อป้องกัน
และลดสภาพการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร หลีกเลี่ยงการเกิดการขัดข้องอย่างทันที จะทำให้งานไม่เสร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
 
ก่อนทำ PM
ก่อนทำ PM
ก่อนทำ PM
ก่อนทำ PM
ก่อนทำ PM
ก่อนทำ PM
ก่อนทำ PM
ก่อนทำ PM
ก่อนทำ PM
ก่อนทำ PM
ก่อนทำ PM
ก่อนทำ PM
ก่อนทำ PM
ก่อนทำ PM
ก่อนทำ PM
ก่อนทำ PM
ก่อนทำ PM
ก่อนทำ PM
ก่อนทำ PM
ก่อนทำ PM
ก่อนทำ PM
หลังทำ PM
หลังทำ PM
หลังทำ PM
หลังทำ PM
หลังทำ PM
หลังทำ PM
หลังทำ PM
หลังทำ PM
หลังทำ PM
หลังทำ PM
หลังทำ PM
หลังทำ PM
หลังทำ PM
หลังทำ PM
หลังทำ PM
หลังทำ PM
หลังทำ PM
หลังทำ PM
หลังทำ PM